Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://triathlon.zimnawoda.lukow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 8.03.2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.02.2024 r. Strona internetowa http://triathlon.zimnawoda.lukow.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, m.in. poprzez:

  • ustawienia dostępne na stronie: wysoki kontrast, powiększenie czcionki, skala szarości, negatyw, jasne tło, podkreślenie hiperłącza;
  • responsywność strony internetowej;
  • opatrzenie napisami (dla osób głuchych/niesłyszących i słabosłyszących) filmów opublikowanych po dn. 23.09.2020 r.
  • możliwość korzystania na stronie internetowej ze standardowych skrótów klawiaturowych;

z zastrzeżeniem elementów wymienionych poniżej:

  • brak tytułu „alt” (nazw lub opisów alternatywnych) dla niektórych grafik, zdjęć, linków lub elementów „iframe”;
  • brak możliwości odczytania niektórych plików PDF przez urządzenia OCR;
  • braku opisów alternatywnych oraz napisów pod filmami w przypadku treści, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • map, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Sporządzenie deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 8.03.2021 r., a zaktualizowano 2.02.2024 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck), z którego wynika, że strona internetowa http://triathlon.zimnawoda.lukow.pl spełnia wymagania w 94,57 %). Dokładny adres: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4acea046-7e72-4731-bc6d-0ec23be0debe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Żurawski, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie (tel. 25 798 23 89, e-mail: dyrektor@osir.lukow.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.